tursuoti

tursuoti
tursúoti, -úoja, -ãvo , NdŽ, 1. intr. Kos57, Rtr, Dkš, Gs, Jrb, Pnd, Skp linguoti, linksėti, tūpčioti (ppr. atkišant užpakalį): Kaildirbis tursúoja, vokuodamas kailį, tuturst tuturst J. Netursúok teip eidamas, negražu! Kp. Iš tolo žiūriu, kas ten tursúoja, ogi merginos bulves kaupia Snt. Gegutė tursúoja, o nekukuoja Jnk. ^ Dvi galvos, keturios kojos, o per vidurį tursuoja (arklys ir vežimas) LTR(Grk).raišuoti: Tursãvo tursãvo viščiukas i nusibaigė Prng. 2. Rtr, Jrb, Grš, Pl, Slm žr. tursinti 3: Senis, vaikas tursúoja Lkm. Kelnėm apsmovus ir tursúoja [maža mergaitė] Aln. Iš kur dabar tursúoji? Sb. Tegerie, terunduojie, namučių tetursúojie JD1287. Dabar vienas ant čia tursúoja, kitas ant čia, – kokie čia dabar šokiai! Snt. Žąsys jau tursúoja į vasarojų Kp. Meška duoną minkia, kiškis gryčią šluoja. Ne taip šluoja, kaip tursuoja, ne taip minkia, kaip kupruoja LLDI333(). Žiūriu – kas ten teip baisiai tursuoja?.. Ant pono tėvo velnias joja BsMtII95(Srd). 3. intr. 1, Trgn šokuoti, liuoksėti: Zuikelis per arimą tursúoja Pns. Ė žmogus daboja – paežere tursúoja kiškis Švnč. Triušis tursúoja po kiemą Pnd. Kad jie tursúoja, kad lekia! Šmn. Priešais vilką kiškis tursavo, girią matavo P.Cvir. 4. intr. Slv, Ig, , Vdšk dirbti, triūsti pasitursinusiam, lankstantis: Moterys darže tursúoja 1. Vaikai tik dirba, tik tursúoja Dkš. Sena bobutė jau, ale tursúoja ir tursúoja per dienas darže Vrb. Bobos jau cukriniuos tursúoja Nm. Ką tu čia tursúoji, kap bulves rinkdama Alk. Greičiau rišk, kolgi čia tursúosi apie vieną pėdą! Kp. Vieni mės su seneliu tursúojam, ir baigta Pl. Katro gi te tursúoja po daržą? Pnd. Tursúoja tursúoja, o darbo nesmato Ut. Koks jo galėjimas: kaupt dar neva tursãvo, o prie kitų darbų per šunvotes negali pasimiklyt Gs. Jis eina eina, žiūri – žmogus tursuoja LTR(Šn). Galu ravo du tursavo VD197, JT367.tr. LKKXV289 kasti pasitursinusiam (ppr. bulves): Žmonės kad tursúo[ja], tai tursúo[ja] bulves Jrb. 5. refl. plunktis, pertis (apie vištas): Vištos an mėšlyno tik tursúojas Mrs. 6. intr. gulėti tursomiegio, trumpai miegoti (ppr. temstant): Da jų be žiburio, gal tebetursúoja Ds. Ko teip ilgai tursúoji, nedegi lempos? Užp. Tursavaũ, ligi viškum sutemo Ant. | refl. Dgl. 7. tr. Srv, Skr coire. \ tursuoti; atitursuoti; įtursuoti; ištursuoti; nutursuoti; patursuoti; partursuoti; pratursuoti; pritursuoti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • tursuoti — tursúoti vksm. Móterys daržè tursúoja …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atitursuoti — intr. 1. Lkš žr. atitursinti 2: Turs turs atatursuoja, atkeverzoja Sl. Ar jau ir tu atatursavaĩ? Kp. Bobų pulkas nuo susrinkimo atatursuoja Pl. Jau tu labai privargai, kolei cielą mylią iš miesto atitursavai DS190(Rs). 2. atšokuoti, atliuoksėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištursuoti — 1. Jrb žr. ištursinti 2: Ištursavaũ iš pirkios Dglš. Nežinau, kur jis ištursãvo Kp. Jai (raganai) ištursãvus tuojau Auksaplaukis sakė Jrk89. 2. KŽ žr. ištursinėti 2. 3. tr. ištrypti, išmindžioti: Vyk juos iš žirnių: visus ištursuõs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutursuoti — žr. nutursinti: 1. Ar nutursuosi šiandie į Kupiškį? Kp. 2. Lūšis dar atsigrįžo sudvejojusi, pažiūrėjo skersomis ir nutursavo sau lyg niekur nieko rš. tursuoti; atitursuoti; įtursuoti; ištursuoti; nutursuoti; patursuoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • partursuoti — žr. partursinti: Kai tėtušis partursuos, nė lašelio [alaus] nebeduos (d.) Kair. tursuoti; atitursuoti; įtursuoti; ištursuoti; nutursuoti; patursuoti; partursuoti; pratursuoti; pritursuo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patursuoti — intr. NdŽ; Ser 1. KŽ kiek paeiti tursuojant. 2. kiek padirbėti tursuojant, lankstantis: Kai pjausi lentas, kai patursuosi – paršilsi, kad na! Grk. 3. kiek pagulėti tursomiegio, pamiegoti (ppr. temstant): Dabar tursamiegis, sugulėm patursuot, kol… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pratursuoti — intr. Skr 1. praleisti laiką dirbant pasitursinusiam, tursuojant: Tursuoja tursuoja, pardien pratursuoja ir nieko nepadirba Ds. 2. negreitai prajoti, prarisnoti: Ant šyvo žirgo pratursuoja uriadninkas P.Cvir. 3. praleisti laiką gulint tursomiegio …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pritursuoti — 1. refl. privargti dirbant pasitursinusiam, tursuojant: Atsiklaupt šlapia, tai tiek prisitursãvom, kol nuravėjom Sb. Prisitursavau per dieną linus raudama Nm. 2. intr. Ut pakankamai pagulėti tursomiegio. tursuoti; atitursuoti; įtursuoti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tursavimas — tursãvimas sm. (1) Ds → tursuoti 6: Vakaro tursavimas rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tursenti — tursenti, ẽna, ẽno žr. tursuoti: 1. Ko Jonas teip tursẽna: gal šveičia ką pasistatęs? Ps. 2. DŽ, NdŽ, Sk, Ppl, Vdš, Tr Vaikas tursẽna paskui DŽ1. Ką čia tursenì kaip senis! Pbr. Pamatysi – ir tursẽna seniukas ant mišką Brž. Žmogelis turseno …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”